Στιχηράρια

From ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Jump to: navigation, search
📙 <grc>ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΑ</grc><el>Παλαιὰ Στιχηράρια</el><cu>ДРЕВНІѦ СТІХИРАРИ</cu><ru>Дре‍внїѧ стїхирари‌</ru><en>Ancient Stiheraria</en>
📕 <grc>ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ</grc><el>Στιχηράριον Γερμανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν</el><cu>СТІХИРАРЬ ГЕРМАНА АРХІЕРЕѦ НОВЫХЪ ПАТРЪ</cu><ru>Стїхира‍рь Ге‍рмана а‍‍рхїере‍ѧ Новыхъ Патръ</ru><en>Stiherarion by Germanos bishop of New Patra</en>
📕 <grc>ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ</grc><el>Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοψάλτου</el><cu>СТІХИРАРЬ ІАКѠВА ПРѠТОѰАЛТА</cu><ru>Стїхира‍рь І‍‍а‍кѡва Протопса‍лта</ru><en>Doxastarion by Jacob Protopsaltis</en> 📙 <grc>ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΑ ΣΛΑΒΙΣΤΙ</grc><el>Στιχηράρια σλαβιστὶ</el><en>Stiheraria in Slavonic language</en><cu>СТІХИРАРИ НА СЛОВѢНСКОМЪ</cu><ru>Стїхирари‌ на славѧнскомъ</ru>
📕 <grc>ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ</grc><el>Δοξαστάριον Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος</el><cu>СЛАВНИЧНИКЪ ХꙊРМꙊЗІѦ КНИГОХРАНИТЕЛѦ</cu><ru>Сла‍вничникъ Хꙋрмꙋ‍зїѧ Хартофѵ‍лакса</ru><en>Doxastarion by Hurmuzios Hartophilax</en>