ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ

From ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Jump to: navigation, search

Σεπτ‍‌εμβρίου η´ + Εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου · Δόξα καὶ Νῦν· Ἀποστ‍‍ίχων Ἑσπερινοῦ⁠⁠⁠⁠+⁠⁠⁠⁠⁠⁠ἦχος⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂳 νη

𝝙𝝙𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃢𝝾 𝁇𝁜𝝾 𝃛 𝁑‌𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁕𝁿𝝽‍𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞀𝝸 𝁇𝃰𝁚𝝸 𝁑𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁑𝝪‌𝝸 𝃰𝞄‌‌𝝸 𝁇𝁿𝁛𝟂 𝁑𝁿𝟂‌‌ 𝂩𝃪 𝁆𝁿𝁚𝝹𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝖‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝝲‌𝝸 𝁇‍𝃲𝃣𝃣𝃚‍‍‍𝝸 𝁇𝝸 𝁉𝟂‌‌ 𝁑‌𝟂‌‌ 𝁇𝃰𝝥‍‍𝝼𝝴 𝁆𝁿𝁚𝝴‍𝞄 𝁑𝁿𝝻𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝃢𝃢𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁆𝂅𝂅𝞃‍𝝸𝂨𝃯
𝝟𝝟𝁆𝃢𝝰‍𝝸 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝼‍𝞄 𝁇𝁜𝞄𝃛 𝁑‌𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝞄‍𝝼 𝁕𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝴𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝴𝝸 𝁇𝁚𝝴𝝸 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝴‌‌𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝃲𝁿𝁛𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝂩𝃪 𝁆𝝹𝝰𝝸𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝰𝝸‍ 𝁘𝁑𝝴𝝸 𝁑𝂅𝂏𝝴𝝸𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑𝁿𝞃‌𝝾𝞄𝞁 𝁇𝁿𝝰𝝸 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁑𝁿𝞈‌ 𝁇𝁑𝃰𝞈 𝃛‍‍𝁕𝂅𝂅𝝼‍𝝰 𝃰𝃣𝃣𝝰‌‌𝞁 𝃛 𝁇𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌𝝼 𝁉𝝰𝝸 𝁑‌𝝰𝝸 𝁇𝃰𝞈 𝁆𝁿𝁚𝝼‍‍𝞈 𝁑𝁿𝞈𝝼 𝁑𝁿𝃢𝃢𝝖‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁚𝂴𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃐𝝰‌‌ 𝁇𝂅𝂅𝝻‍‍𝝶𝝼𝂨𝃯
𝝙𝝙𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝃢𝝴 𝁇𝁜𝝴𝃛 𝁑‌𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴‍𝞄 𝁕𝁿𝞃‍𝝴 𝁇𝃰𝃟𝝰 𝁆𝁿𝝰 𝁑𝁿𝝿𝝰 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝂏𝝰 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝰 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝃐𝝰‌‌𝝼 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝴𝞁⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁐𝃣𝝿‍𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞂‍‍‍𝞃𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸𝃛 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝁇𝁜𝂅𝝾𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁉𝁇𝁿𝂴𝝾𝝸 𝁓𝂏𝝾‌‌𝝸 𝁇𝝾𝝸𝁆𝂏𝁛‍‍𝝾𝝸 𝁑𝁿𝝾‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝸 𝁇𝝾𝝸 𝁘𝁆𝝾𝝸𝃏𝁆𝂏𝝾𝝸 𝃛 𝁆𝁿𝝾𝝸⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂣𝃩⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‌𝃢𝝿𝞀𝝾𝞁 𝃛 𝁇𝃱𝁿𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁇𝃰𝂏𝝥‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰𝞀 𝁇𝃱𝁿𝝷‍‍𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝃰𝝴 𝁘𝁆𝝴𝃏𝁆𝝴 𝁑𝁜𝂅𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍𝝾𝝼⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝂭𝃬𝃚‍‍ 𝁉𝁇𝃔𝝳‍𝞀𝝰 𝁑‌𝂅𝂅𝝰‌‌𝃛 𝁘𝁆𝝻‍𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝂅𝞈‌‌ 𝁑𝁿𝞈‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝞈 𝁑𝞈‌ 𝁑𝞈‌ 𝁇𝁚𝝳‍‍𝞀𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝻‍𝞈 𝁇𝁿𝝻‍‍𝝴𝝼 𝂨𝃯 𝁇𝝸 𝃰𝝸‌‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝳‍𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝾𝞄‌ 𝁇𝃲𝂏𝁛‌𝝾𝞄𝁆𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝁿𝝲𝝰𝞀 𝁇𝃱‍𝝲𝝴 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁇𝁿𝃔‍‍‍𝁛𝝼‍𝝰 𝁑‌𝁿𝝰‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁇𝁕𝃰𝝰 𝁉𝁑𝁿𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁓𝂏𝝰‌‌𝝸 𝁇𝃲𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝃵𝝰‍𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂵𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝞂‍‍‍𝞃𝞀𝝾𝁇𝁆𝃰𝂏𝁠𝝾‍𝞁 𝁕𝁿𝝿‍‍𝞀𝝾 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝁿𝞀‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝞂‍‍‍𝝷𝝴𝝸 𝁑𝁓𝂏𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝞂‍𝝰 𝁇𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝝝‍𝝴 𝁇𝃰𝁚𝝾𝞄 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝝻𝞈 𝃰𝞈‌‌‌𝝼 𝁇𝁿𝝡‍𝝶 𝁇𝃵𝝶 𝁆𝝶 𝁓𝂏𝃐𝝶‌‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝁜𝂅𝝶𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝃱𝝶‍ 𝁘𝁆𝃏𝝶𝁆𝂏𝝶 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝶𝁑‌𝁓𝂏𝝶 𝁘𝁇𝃱‍𝝶𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁘𝁆𝞃‍𝝶 𝁑𝂏𝂅𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝂏𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁇𝁿𝝶‍𝞀 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝞃‍𝝾 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝁿𝝿‍‍𝝰𝞀 𝁇𝁿𝝷‍𝝴 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝼‌𝝸𝁑‌𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂴‌‌𝝸 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝰‌𝞁 𝁆𝝹‍𝝴𝝸 𝁘𝃱𝁇𝝻‍𝝶𝁆𝁛‍‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝶 𝁇𝃳𝁜𝝶𝃛 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑‍𝂏𝂏𝝶‌‌ 𝃰𝝶‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝺‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃲𝃚𝂗𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝝸 𝁕𝝸 𝁆𝝟‍‍𝝴𝝸 𝁇𝁐𝁿𝁚𝝻‍𝝶 𝁓𝂏𝂅𝝶‌‌‍ 𝁘𝁑𝁑𝝺𝝸 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝝼 𝂩𝃪 𝁕𝝶 𝁆𝞃‍𝝾𝞄 𝁇𝃱𝁿𝝖‍ 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁇𝁿𝞀‍‍‍𝞈𝝼 𝁑‌𝝱‍𝝺𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝞂‍‍𝞃𝝶 𝁇𝃋‍𝁜𝝶𝃛 𝁑‌𝁿𝝶‌‌ 𝁉𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁆𝂅𝂅𝞂‍𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝰‌‌ 𝃱𝁇𝁿‍𝝰 𝃛‍𝁉𝝰‌ 𝁕𝝰𝁆𝁠𝝰𝃛 𝁇𝝰 𝁆𝝰𝁆𝁠‍𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝞀‍𝝰 𝃛‍𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝃚𝁿𝝰 𝁉𝁿𝝰‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂅𝝰‌‌ 𝁇𝃏𝝰𝁆𝂏𝝰𝃛 𝁑‌𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝂴𝝰 𝁇𝃵𝝰 𝁆𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃱‍𝝰 𝃛‍‍𝁆𝝱‍‍𝝳𝝾 𝁑𝂅𝂅𝝾‌‌𝃛 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾‌ 𝁇𝁿𝝾 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁇𝁜𝝾𝃛 𝁕𝁿𝝾 𝁇𝂏𝃲𝝾𝃚‍‍‍‍ 𝁇𝝾 𝁕𝝾𝃛‍‍ 𝁇𝂅𝂅𝝾 𝂣𝂭𝃭 𝁖𝝾‌ ⁠⁠𝁇𝃲𝂗𝂗𝂗𝃚‍‌‌𝝾 𝃛‍𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝃏𝂏𝝾𝁆𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁉𝁿𝂵‌𝝴  𝁘‌𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝁜𝂅𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁉𝁇𝁿𝂴‌𝝾 𝁓𝂏𝝾‌‌‌ 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝾 𝁇𝁿𝝾‍𝞁 𝂣𝃩 𝁇𝝴‍𝝹 𝁇𝞃‍‍𝝶𝞁 𝃛‍‍𝁘‍𝁇𝂅𝂅𝞀𝝸 𝁑𝁠𝝸‌‌𝃛 𝁇𝃰𝝸 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝵‍‍𝝶𝞁𝁇𝃱𝃰𝞃‍‍𝝾𝞄 𝃛‍‍𝁘‍𝁕𝂅𝂅𝝞‌𝁑𝁠𝝸‌‌𝃛 𝁉𝁇𝝸‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁚𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝁆𝝴 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁜𝞃‍𝝾𝞄 𝁑𝁿𝝞‌‌ 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝰𝝸 𝂨𝃯 𝁆𝞃‍‍𝞈 𝃰𝞈‌𝝼 𝁇𝁿𝝥‍‍𝞀𝝾 𝁇𝃰𝂏𝞅‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁇𝁿𝞃‍𝝾 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝹‍𝝶 𝁑𝂏𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝁚𝝶 𝁓𝂏𝃚‌𝝶‌‌‌ 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝝶 𝁉𝁑𝁿𝞀𝞄 𝁓𝂏𝞄‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝞃‍𝝾 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝹‍⁠𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁕𝞀‍𝞄 𝁇𝂏𝁜𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁆𝁿𝝲‍‍𝝻𝝰 ⁠⁠𝂨𝂭𝃬 𝁆𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝰𝝸‍ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌ 𝁑𝁜𝂅𝝰𝝸‍‌‌‌𝁑𝂏𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁆𝁿𝞃‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝳𝝸 𝁇𝃲𝂏𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝹𝝰𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝰𝝸‍‌‌ ⁠⁠𝁇𝃲𝝰𝝸‍ 𝁑𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁇𝃳𝁿𝁚‍𝝰𝝸‍‌𝃔‌𝁑𝁿𝝰𝝸‍‌‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝸‍ 𝁇𝁿𝁛𝞈 𝃛𝁑‌𝁿𝞈‌𝝼⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂩𝃪⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑𝝞‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝹‍‍𝝴𝝸𝝻 𝁇𝁿𝝹𝝰𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝖 𝁑𝁓‍𝂏𝝰‌  𝃰𝝰‌‌‌  𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑‌𝁜𝂅𝝰‌‌𝁑‍𝂏𝝰‌‌ 𝁉𝝰‌ 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌𝝼 𝁆𝝼‍𝝶𝞁 𝁆𝞃‍𝝾 𝁆𝝱‍‍𝝺𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝁆𝁿𝝰 𝁑𝁿𝞂𝞃‌𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝝶‌‌𝁆𝁛‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁜𝞃‍𝝾 𝁑𝁿𝝱𝝺𝝰 𝁑‌𝁿𝞂𝞃‌‌𝝶 𝁆𝁿𝝻‍𝝰 𝂨𝃯 𝁇𝃰𝂏𝝲‍𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝼𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝃰𝃵𝝰‌‌‌ 𝃛 𝁇𝃰𝁚𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁘‍𝁉𝁑𝁜𝂅𝞃𝝰𝝸 𝁑‌𝂏𝝰‌‌𝝸 𝁇𝝰𝝸 𝃰𝝰‌‌𝝸 ⁠⁠𝃛𝃛‌𝁘𝁇𝞃‍‍𝝾𝝸 𝁑𝂏𝝾‌𝝸 𝁇𝁿𝝾𝝸 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝃛𝃛 𝁇𝁿𝝾𝝸𝁇𝁆𝃰𝁠‍𝁚𝝾𝝸 𝁑‌𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁑𝝾‌𝝸 𝁆𝝲‍𝝴𝝼 𝁘𝁇𝃳𝝼𝝰 𝁓𝂏𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝝰 𝁇𝃰𝂏𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝞃‍𝝾𝝸 𝁇𝁿𝁚𝝾𝝸 𝁓𝂏𝂅𝝾‌‌𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝾𝝸 𝁇𝁿𝁛𝝼𝞄 𝁑𝁿𝞄‌𝝼 𝂩𝃪 𝁘𝁆𝁑𝝹𝝰𝝸 𝁇𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝁇𝃰𝝹‍𝝾 𝁆𝝾 𝁑𝃰𝂏𝁠𝝾 𝁑‌𝁜𝂅𝝾‌‌𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁉𝝾‌ 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁆𝁿𝞂‍‍𝝻𝝾 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝾‌‌ 𝁑‌𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃵𝝾 𝁉𝁆𝁿𝂴‌‌𝝾 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌𝞁 𝁑𝞂‌𝞄 𝃰𝞄‌‌‌𝝼 𝁇𝃰𝝰‍𝞄 𝁕𝞃‍𝞰 𝁇𝁚𝞰 𝁓𝂏𝞰‌‌‌ 𝁑‌𝞰‌‌‌ 𝁇𝃱𝁿𝞰‍ 𝁇𝃲𝃚‍‍‍‍𝂏𝞰 𝁇𝞰 𝁕𝞰𝃛 𝁇𝁿𝞰 𝂨𝂭𝃬 𝁑𝝰‌‌ 𝃛 𝁇𝝼‍𝝰 𝁇𝝹𝝰𝝸 𝃛‍𝁇𝃰𝂏𝝼𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌𝃛 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝃰𝂏𝝸 𝁑‌𝁓‍𝂏𝂅𝝸  𝃰𝃵𝝸‌‌‌ 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝂴‌𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝸 𝁑𝁓‍𝂏𝂅𝁜𝝸‌ 𝁑‌𝂏𝝸‌‌ 𝁉𝝸‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁆𝝵𝝴 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝃚𝝴 𝁇𝝴 𝁉𝁆𝝴‌ 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝁓𝃰𝂏‍𝝴 𝁕𝁿𝝖 𝁇𝁐𝁿𝝼𝝰 𝁇𝃰𝝹𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝼𝝸 𝁉𝁆𝝸‌‌ 𝁑‌𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝁿𝁛𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁉𝁆𝝵𝝴 𝁑‌𝝴‌‌ 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝝴 𝁇𝃲𝁿𝝴 𝁘𝁆𝞃‍‍𝝰𝝸 𝁑𝂏𝂅𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂵‍𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝃐𝝰‌𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝂨𝃯 𝁇𝁐𝁜𝂅𝞃𝝸 𝁑‌𝂏𝝸‌‌ 𝁘𝁇𝝸 𝁑‍‌𝂏𝝸‌‌‌𝁇𝃰𝂏𝁠𝝸 𝃛‍‍𝁕𝂅𝂅𝝹‍‍𝞃𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝁛𝝴 𝁑𝁿𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝴 𝁇𝃵𝝴 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝩𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝁕𝝹‍‍𝞃𝝴 𝁇𝁐𝝴 ⁠ ⁠⁠𝃛‍‍𝁘𝁆𝁑𝂅𝂅𝞃‍‍‍𝝰𝝸𝃛 𝁉𝁆𝁿𝂵𝝰𝝸 𝁘𝁑𝁑𝝰𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝂧𝃫 𝁉𝁿𝝰𝝸 𝁓𝂏𝝰‌𝝸 𝃰𝝰‌‌𝝸 𝃛𝃛‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝰‍𝝸 𝁘𝁆𝝰‍𝝸𝁆𝂏𝁛‍‍𝝰𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁇𝃲𝂏𝃚‍‍‍‍𝝰𝝸 𝁇𝝰‍𝝸 𝁕𝝰‍𝝸𝃛 𝁇𝁿𝝰𝝸 𝂣𝂭𝃭𝃚‍ 𝁇𝃳𝁚‍𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰‍𝝸 𝁇𝁚𝝰‍𝝸 𝁓𝂏𝂅𝃚‌𝝰‌‌𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝃵𝝰𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂵𝝰𝝸 𝁑‌𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝰‍𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝂨𝂭𝃬 𝁑‌𝝹𝝰𝝸‌‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝝚‍𝝹 𝁇𝝹‍‍𝝺𝝶 𝁇𝁿𝁛𝃔‍‍‍𝞂𝝸 𝁑‌𝁿𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝸 𝁇𝁕𝃰𝝸 𝁉𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁓𝂏𝝰‌‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝁿𝝰‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝞃‍‍𝝶𝝼 𝁕𝁿𝝚 𝁇𝁿𝝰‍𝞄 𝁇𝁿𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝞀𝝴 𝁑𝝴‌‌‌ 𝁑𝝴‌‌‌ 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝝴 𝁑𝂅𝁜𝝴‌‌𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁉𝝿𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝂴𝝴𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝴𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁆𝁿𝝰‍𝝼 𝂣𝃩𝃚‍ 𝁇𝃱‍𝝹‍𝝰 𝁆𝞃‍𝝰 𝁆𝞂‍‍𝞃𝝾𝃛 𝁇𝁿𝝺𝝸 𝁇𝃳𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝝵𝝴 𝃛‍‍𝁘‍𝁆𝂅𝂅𝂅𝞃‍‍𝝰𝝸𝁑𝁠𝝰‌𝝸𝃛 𝁇𝝰𝝸 𝁆𝝰𝝸𝁆𝁠‍𝁚𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸𝁇𝂵𝝴 𝁇𝃲𝝴 𝁑𝃐𝝴‌‌ 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁆𝁿𝂵‍𝝰𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝰𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂏𝝰‍𝝸  𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝁚𝝰‍𝝸 𝁓𝂅𝂏𝃚‌𝝰‌𝝸𝁇𝁿𝝰‍𝝸 𝁇𝃵𝝰‍𝝸 𝁉𝁆𝁿𝂵𝝰𝝸 𝁑‌𝝰‌𝝸 𝁑𝝰‌𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝰‍𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸 𝁑𝁿𝝰‌𝝸  ⁠𝂨𝃯⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁐𝝾 𝁆𝝢‍𝝰 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝾 𝁇𝃏𝝾𝁆𝂏𝝾𝃛 𝁑‌𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝁿𝝾𝞁 𝁕𝁑𝝾 𝃰𝝾‌‌‌ 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝖 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝁿𝝰 𝁇𝁚𝝰 𝁓𝂏𝃚‌𝝰‌‌‌ 𝁇𝃲𝝰 𝁇𝝰 𝁉𝁑𝁿𝝲𝝸 𝁓𝂏𝝸‌‌‌ 𝁇𝝤 𝁇𝁆𝃰𝂏𝝖 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁑𝁕𝝲‍𝝸 𝁇𝂏𝁜𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝞁 𝂨𝂭𝃬𝃚‍ 𝁆𝞃‍𝝾 𝁆𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝝‍𝝴 𝃛 𝁉𝁿𝝾‌ 𝁑‌𝞃‌𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝞃𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝃚𝝾 𝁇𝝾 𝁑𝁓‍𝂏𝝾𝞁 𝁇𝃰𝂏𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝃱‍𝁿‍𝁚𝞆‍𝝴𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁑𝁿𝝴‌𝝸 𝁇𝂏𝝴𝝸 𝁑𝂅𝁜𝝴‌𝝸𝁑𝂏𝝴‌𝝸 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝝴𝝸 𝁑‌𝝴‌𝝸 𝁑𝝴‌𝝸 𝁑𝃐𝝴‌𝝸 𝁇𝁿𝝾‍𝝼 𝂨𝃯 𝁆𝞃‍𝝾 𝁆𝝿‍‍𝝰𝞀 𝁇𝃱𝁿𝝷‍‍𝝴 𝁇𝃰𝂏𝝼𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝝹‍𝝾 𝃰𝝾‌‌𝝼 𝃛‍‍𝁘𝁇𝝾 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝁇𝁿𝝾 𝁇𝃲𝁿𝃚𝁚‍𝝾 𝁑𝁿𝝾‌𝞀 𝁑𝁿𝝲‌𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃳𝁚‍𝝤 𝁑𝝾‌𝞀 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝲‍𝝰 𝁑𝝰‌‌𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁆𝁿𝝼‍‍𝝾𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝝾‌ 𝁆𝝱‍𝝰 𝁇𝃱𝁿𝞂‍‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝺𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁘𝁇𝃏𝝹‍𝝾𝁆𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃰𝝾‌‌𝞁 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝷‍𝝰 𝁇𝃳𝁜𝝰𝃛 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝺‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃲𝃚𝂗𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝁜𝝰 𝁕𝁿𝝰 𝁇𝁐𝁿𝁚𝝷‍‍𝝰 ⁠⁠⁠𝁓𝂏𝂅𝝰‌‌ ⁠⁠⁠𝁘𝁑𝁑𝝺‍𝝰 𝁇𝁿𝁛𝝻‍𝝾 𝃛 ⁠⁠⁠𝁑𝁿𝝾‌𝞁 𝂩𝃪 𝁆𝃃𝃪‍𝝴 𝃛𝁘𝁉𝃱𝁜𝂅𝝼𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌‌ 𝁇𝃰𝞈 𝁕𝞃‍𝝾 𝁆𝝿‍𝝰 𝁘𝁉𝁜𝂅𝞀𝝰‌‌ 𝁑𝂏𝝰‌‌ 𝁇𝝰 𝃰𝝰‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝰 𝁇𝝰 𝁇𝂏𝁜𝝰𝃛 𝁑‌𝝰‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝁑𝝰‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝝳‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝝾 𝁇𝂏𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝾 𝁕𝝩‍𝝾 𝁇𝝥‍𝝰 𝁇𝞀𝝰 𝁇𝃰𝂏𝝰 𝁕𝁿𝝳‍𝝾 𝃛𝃛‌𝁆𝝽‍𝝾 𝁑𝂅𝝾‌‌ 𝃛𝃛𝃛 𝁇𝁜𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝃛𝃛‍‍𝁇𝃰𝂏𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝂏𝝾‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝁛𝝾 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝂥𝂭𝃬𝃚‍𝁆𝃇𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁆𝝰 𝁆𝝿‍‍𝝾𝞀𝃛 𝁉𝞀𝝶 𝁑‌𝁓‍𝂏𝝶‌ 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝞃‌𝝾𝞄 𝁇𝂺‍𝝚 𝁇𝃲𝂏𝝴 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁑𝂏𝝼‍‍𝞈   𝁇𝁿𝞈 𝁇𝃲𝃚𝞈 𝁇𝞈 𝁆𝃰𝂏𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁇𝁑𝁕𝃰𝂏𝂴𝞈 𝁘𝁆𝞈 𝁑𝂏𝞈‌‌ 𝁘𝁆𝁑𝞈 𝁇𝃰𝂏𝞈 𝁑𝞈‌‌ 𝁉𝁿𝞈‌ 𝁑‌𝞂‌𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝝴 𝁇𝁜𝝴 𝁕𝁿𝝴 𝁇𝃵𝝴 𝁆𝁿𝂵𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝁜𝝴⁠ 𝁑𝁿𝝼𝞈 𝁑𝁿𝞂‌𝝴 𝁆𝁿𝞈‍𝞁 𝂣𝃩⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁑‌𝞃𝞈𝝼 𝁆𝞂‍𝞄𝝼 𝁇𝃱𝁿𝝴‍‍𝝺 𝁇𝃰𝂏𝝷‍𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁇𝞂‍‍𝞈𝝼 𝁆𝝴 𝁇𝁿𝝿‍𝝸 𝁇𝃰𝂏𝝬‍‍𝞀𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝃰𝞂𝞃𝝾𝞄 𝁇𝁆𝃰𝁚𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌ 𝃛‍‍𝁑‌𝂅𝂅𝂻‍𝞅𝞄 𝁑𝞄‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝃚𝁛𝞄 𝁑𝁿𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝞂‍𝝴 𝁇𝃵𝝴 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌ 𝁑𝁿𝝫𝞄 𝁑𝞂‌𝝴 𝁇𝃲𝂏𝝴 𝃛‍‍𝁉𝞈 𝁑‌𝂅𝂅𝞈‌‌𝃛 𝁇𝁆𝃰𝂏𝂴𝞈 𝁑‌𝞈‌ 𝁑𝞈‌‌ 𝁑𝃐𝞈‌‌ 𝃛 𝁇𝁿𝞈‍𝝼 𝂧𝃫 𝁆𝝴 𝃛 𝁆𝞃‍𝝴 𝁆𝝺‍𝝴 𝁇𝞂𝝸 𝁇𝝾𝞄𝞀 𝁇𝁿𝁛𝃔‍‍‍𝝲‍𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁆𝁿𝝶 𝁕𝃰𝝶 𝁉𝁑𝁿𝝷‍𝝶 𝁓𝂏𝝶‌‌‌ 𝁇𝃲𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁿𝝶 𝁇𝃵𝝶 𝁉𝁆𝁿𝂴‌‌𝝶 𝁑‌𝝶‌‌ 𝁑𝝶‌‌ 𝁑𝁿𝝻‌𝞄 𝁆𝂽𝞂𝞃𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝁿𝝶 𝁑𝁿𝞀‌𝝸 𝁑𝁿𝝸‌‌ 𝁘𝁑𝝸‌‌𝁆𝁛‍𝝸 𝁑𝝸‌‌ 𝁇𝁜𝝡‍𝞄 𝁑𝁿𝞂𝞃‌𝝶 𝁑𝁿𝞀𝝸‌‌‌ 𝁆𝁿𝝾‍𝝼⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝂨𝃬⁠⁠⁠⁠⁠⁠𝁇𝁎𝁿‍ 𝂶‍𝝾 𝁇𝃲𝂏𝁚‍𝝾 𝁑𝝾‌‌ 𝁑𝁿𝝾‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝝾 𝁕𝝿‍‍‍𝞀𝝾𝞂 𝁆𝝹‍𝞄 𝁇𝁿𝝼𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁘𝁉𝁜𝂅𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝃵𝝾𝞄 𝁉𝁆𝁿𝂴‌‌𝝾𝞄 𝁑‌𝝾𝞄‌ 𝁑𝝾𝞄‌𝝼 𝁑𝁿𝞃𝝴𝞁 𝁑‌𝝰‌‌ 𝁆𝝼‍𝞄 𝁇𝃱‍𝁿‍𝝻‍‍𝝼𝝾𝞄 𝁇𝃵𝝾𝞄 𝁆𝝾𝞄 𝁓𝂏𝃐𝝾𝞄‌‌ 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝁿𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝝾𝞄‌ 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁇𝃰𝝾𝞄 𝁘𝁆𝃏𝝾𝞄𝁆𝝾𝞄 𝁇𝁑𝃰𝂏𝝾𝞄 𝁑𝁓‍𝂏𝝾𝞄 ⁠⁠𝁘𝁇𝃱‍𝝾𝞄 𝁑𝂏𝝾𝞄‌ 𝁘𝁆𝝻𝝴 𝁑𝂏𝂅𝝴‌‌ 𝁘𝁑𝁑𝝴‌ 𝃛 𝁇𝁿𝝴‍𝝼 𝂨𝂭𝃬 𝁖𝞃‍𝝶𝝼 ⁠⁠𝃛 𝁇𝞃‍‍𝝶𝞁 𝁇𝝥‍‍𝝰𝞀 𝁘𝁇𝃏𝝷‍𝝴𝁆𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝃰𝝴‌‌‌ 𝃛‍‍𝁇𝂅𝂅𝂅𝝴 𝁇𝃵𝝴𝃛 𝁆𝁿𝂵𝝴 𝁇𝂏𝁜𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝝴‌‌ 𝁆𝁿𝝼𝝾𝞄 𝁇𝃰𝂏𝝿‍𝝰 𝁑𝝰‌‌ 𝁇𝃰𝁚𝝼‍𝝰 𝁑𝝻𝞈 𝁑𝞈‌‌‌ 𝁇𝁑𝃰𝝻‍‍𝝾𝝼 𝃛‍‍𝁘𝁑𝁓‍𝂏𝂏𝝲𝝴 𝁇𝁿𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁇𝃲𝂏𝃚𝝴 𝁑𝝴‌‌ 𝁑𝂏𝝴‌‌ 𝁆𝁚𝝴 𝁑𝝴‌𝝼 𝁑𝝼‌𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝝶 𝁇𝃲𝝶 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝶‌‌ 𝁘𝁑𝝶‌‌𝁆𝁛‍𝝶 𝁑𝝶‌‌ 𝁇𝁜𝝶 𝁑𝁿𝝘𝝴𝝼 𝁑𝝼‌‌𝝶 𝃰𝝶‌‌‌ 𝁆𝞂𝝸 𝁘𝁆𝃏𝝸𝁆𝂏𝝸 𝃛‍𝁆𝝸 𝁑𝝸‌‌𝁆𝁠𝝸 𝃛 𝁑‌𝝸‌‌𝁆𝁠𝝸 𝁘𝁆𝝸 𝁑𝂅𝂏𝝸‌‌ 𝁇𝃲𝂗𝝸 𝁇𝃵𝝸 𝃛‍⁠⁠𝁑𝝸‌‌ 𝁑𝂏𝂅 𝃐‍𝝸‌‌ 𝁘𝁇𝃏𝝸𝁆𝂏𝝸𝃛 𝁆𝂅𝂅𝝸‍𝝼