Καινὴ Διαθήκη

From ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Jump to: navigation, search
<grc>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ</grc><el>Εὐαγγ‍έλιον</el><en>Gospels</en><cu>БЛАГОВѢСТІЕ</cu><ru>Еѵа‍нгелїе</ru> <grc>ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ</grc><el>Ἐπιστολαὶ ἀποστόλου Παύλου</el><en>Epistles of Ap. Paul</en><cu>ПОСЛАНІѦ АПОСТОЛА ПАѴЛА</cu><ru>Посла‍нїѧ апо‍стола Паѵ‍ла</ru>
📕 <grc>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ</grc><en>Matthew</en><el>Εὐαγγ‍έλιον κατὰ Ματθαῖον</el><cu>БЛАГОВѢСТІЕ ѿ МАТѲЕѦ</cu><ru>Еѵа‍нгелїе ѿ Матѳе‍ѧ</ru> 1. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ</grc><en>to the Romans</en><el>πρὸς Ῥωμαίους</el><cu>КЪ РИМЛѦНѠМЪ</cu><ru>къ Ри‍млѧнамъ</ru>
📕 <grc>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ</grc><en>Mark</en><el>Εὐαγγ‍έλιον κατὰ Μᾶρκον</el><cu>БЛАГОВѢСТІЕ ѿ МАРКА</cu><ru>Еѵа‍нгелїе ѿ Ма‍рка</ru> 2. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α´</grc><en>to the Corinthians 1st</en><el>πρὸς Κορινθίους Α´</el><cu>КЪ КОРІНѲѦНѠМЪ А‌‌</cu><ru>къ Кори‍нѳянамъ 1-е</ru>
📕 <grc>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ</grc><en>Mark</en><el>Εὐαγγ‍έλιον κατὰ Λουκάν</el><cu>БЛАГОВѢСТІЕ ѿ ЛꙊКИ</cu><ru>Еѵа‍нгелїе ѿ Лꙋки‌</ru> 3. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β´</grc><en>to the Corinthians 2nd</en><el>πρὸς Κορινθίους Β´</el><cu>КЪ КОРІНѲѦНѠМЪ В‌</cu><ru>къ Кори‍нѳянамъ 2-е</ru>
📕 <grc>ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ</grc><en>John</en><el>Εὐαγγ‍έλιον κατὰ Ἰωάννην</el><cu>БЛАГОВѢСТІЕ ѿ ІѠАННА</cu><ru>Еѵа‍нгелїе ѿ І‍ѡа‍нна</ru> 4. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ</grc><en>to the Galatians</en><el>πρὸς Γαλάτας</el><cu>КЪ ГАЛАТѠМЪ</cu><ru>къ Гала‍тамъ</ru>
📗 <grc>ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ</grc><en>Acts of Apostles</en><el>Πράξεις Ἀποστόλων</el><cu>ДѢѦНІѦ СВВ. АПОСТОЛѠВЪ</cu><ru>Дѣѧ‍нїѧ свв. Апо‍столовъ</ru> 5. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ</grc><en>to the Ephesians</en><el>πρὸς Ἐφεσίους</el><cu>КЪ ЕФЕСѦНѠМЪ</cu><ru>къ Эфе‍сянамъ</ru>
📗 <grc>ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ</grc><en>Epistle of James</en><el>Καθολικὴ ἐπιστολὴ Ἰακώβου</el><cu>СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІАКѠВА</cu><ru>Соборное посланїе св. ап. Іа‍кова</ru> 6. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΠΠΗΣΙΟΥΣ</grc><en>to the Philippians</en><el>πρὸς Φιληππησίους</el><cu>КЪ ФІЛИППІСІЕМЪ</cu><ru>къ Філиппі‍йцамъ</ru>
📗 <grc>Α´ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ</grc><en>I Epistle of Peter</en><el>Α´ καθολικὴ ἐπιστολὴ Πέτρου</el><cu>А‌‌ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА</cu><ru>1-е соборное посланїе св. ап. Петра‌</ru> 7. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ</grc><en>to the Colossians</en><el>πρὸς Κολασσαεῖς</el><cu>КЪ КОЛОССАЕМЪ</cu><ru>къ Коло‍ссянамъ</ru>
📗 <grc>Β´ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ</grc><en>II Epistle of Peter</en><el>Β´ καθολικὴ ἐπιστολὴ Πέτρου</el><cu>В‌ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ПЕТРА</cu><ru>2-е соборное посланїе св. ап. Петра‌</ru> 8. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α´</grc><en>to the Thessalonians 1st</en><el>πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α´</el><cu>КЪ СОЛꙊНѦНѠМЪ А‌‌</cu><ru>къ Ѳессалонїкі‍йцамъ 1-е</ru>
📗 <grc>Α´ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ</grc><en>I Epistle of John</en><el>Α´ καθολικὴ ἐπιστολὴ Ἰωάννου</el><cu>А‌‌ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІѠАННА</cu><ru>1-е соборное посланїе св. ап. Іоанна</ru> 9. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β´</grc><en>to the Thessalonians 2nd</en><el>πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β´</el><cu>КЪ СОЛꙊНѦНѠМЪ В‌</cu><ru>къ Ѳессалонїкі‍йцамъ 2-е</ru>
📗 <grc>Β´ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ</grc><en>II Epistle of John</en><el>Β´ καθολικὴ ἐπιστολὴ Ἰωάννου</el><cu>В‌ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІѠАННА</cu><ru>2-е соборное посланїе св. ап. Іоанна</ru> 10. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α´</grc><en>to the Timothy 1st</en><el>πρὸς Τιμόθεον Α´</el><cu>КЪ ТІМОѲЕЮ А‌‌</cu><ru>къ Тімоѳе‍ю 1-е</ru>
📗 <grc>Γ´ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ</grc><en>III Epistle of John</en><el>Γ´ καθολικὴ ἐπιστολὴ Ἰωάννου</el><cu>Г‌ СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІѠАННА</cu><ru>3-е соборное посланїе св. ап. Іоанна</ru> 11. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β´</grc><en>to the Timothy 2nd</en><el>πρὸς Τιμόθεον Β´</el><cu>КЪ ТІМОѲЕЮ В‌</cu><ru>къ Тімоѳе‍ю 2-е</ru>
📗 <grc>ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠ. ΙΟΥΔΑ</grc><en>Epistle of apostle Jude</en><el>Καθολικὴ ἐπιστολὴ Ἰούδα</el><cu>СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІꙊДЫ</cu><ru>Соборное посланїе св. ап. Іꙋ‍ды</ru> 12. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ</grc><en>to the Titus</en><el>πρὸς Τίτον</el><cu>КЪ ТИТꙊ</cu><ru>къ Ті‍тꙋ</ru>
📗 <grc>ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΟΥ</grc><en>Apocalypse of apostle John</en><el>Ἀποκάλυψις ἀποστόλου Ἰωάννου</el><cu>ѾКРОВЕНІЕ СВ. АПОСТОЛА ІѠАННА</cu><ru>Апока‍лѵпсисъ св. ап. Іоа‍нна Богосло‍ва</ru> 13. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ</grc><en>to the Philemon</en><el>πρὸς Φιλήμονα</el><cu>КЪ ФІЛИМОНꙊ</cu><ru>къ Філимо‍нꙋ</ru>
14. 📚 <grc>ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ</grc><en>to the Hebrews</en><el>πρὸς Ἑβραίους</el><cu>КЪ ЕВРЕЕМЪ</cu><ru>къ Евре‍ямъ</ru>